Opgelet als u met de tractor een carnavalswagen trekt

Rechtskundige kroniek

Nu de nieuwjaarsmaand achter de rug is, komt het carnaval met zijn typische stoeten snel dichterbij. Heel dikwijls worden de praalwagens in dergelijke stoeten getrokken door landbouwtractoren. Deze tractoren worden meestal in bruikleen gegeven door een goedhartige landbouwer. Veelal staat de eigenaar van de tractor echter niet stil bij de mogelijke consequenties van zijn goedheid.

Een omvallende boom brengt de aansprakelijkheid voor de bewaarder van deze boom met zich mee. Wanneer het onroerend goed waarop de boom staat, niet verhuurd of verpacht is, zal de eigenaar aansprakelijk zijn. In geval van verpachting of verhuringen zal de pachter of huurder aansprakelijk zijn.

Wie is verantwoordelijk voor een boom die over de perceelsgrens staat?

Rechtskundige kroniek

Tegen de scheidingslijn staat op de grond van mijn buurman een oude zieke linde. Door de jaren en het dikker worden van de stam, is deze boom gedeeltelijk over de scheidingslijn komen te staan. Een deel van de stam en een groot deel van de kruin bevinden zich dus op en boven mijn eigendom.

Landbouwers moeten beseffen dat zij juridisch als handelaar kunnen  beschouwd worden en dat zij snel en schriftelijk moeten reageren op elke handelstransactie of handelsdocument waarmee zij het niet eens zijn.

Hof van beroep te Gent beschouwt melkveehouder juridisch als handelaar

Rechtskundige kroniek

In een arrest van het hof van beroep te Gent van 31 maart 2017, dat deze week in het Rechtskundig Weekblad werd gepubliceerd, blijkt nogmaals dat landbouwers er niet zomaar kunnen vanuit gaan dat zij niet als handelaar zullen worden beschouwd.

DSC06561

Opzeg voor eigen gebruik toch mogelijk voor gestopte landbouwer die bedrijf verpachtte

Rechtskundige kroniek

In een recent arrest van 23 november 2017 heeft het Grondwettelijk Hof een belangrijke interpretatie van art. 9 Pachtwet gegeven. Bij de beantwoording van twee prejudiciële vragen heeft het Grondwettelijk Hof immers geoordeeld dat art. 9 Pachtwet zo moet worden gelezen dat ook een stoppende landbouwer die zijn bedrijf verpacht heeft, later wel nog opzeg kan geven voor het eigen gebruik van bijvoorbeeld zijn kleinkinderen.

Grof wild kan veel schade in de landbouw veroorzaken.

Grondwettelijk Hof verfijnt de regels rond schade door grof wild

Rechtskundige kroniek

In een recent arrest van 9 november 2017 deed het Grondwettelijk Hof nog eens uitspraak over de Wet van 14 juli 1961 tot regeling van het herstel der door grof wild aangerichte schade. Uit het nieuwe arrest van het Grondwettelijk Hof kunnen twee belangrijke zaken worden afgeleid.

Verborgen gebrek in aangekochte tractor

Rechtskundige kroniek

Ik kocht ruim een half jaar geleden een nieuwe tractor aan van 130 pk. Sinds de aankoop heeft onze tractor ons al meer frustratie dan gebruiksgemak opgeleverd. Niet minder dan 8 keer dienden wij onze tractor terug binnen te brengen bij onze dealer omdat er steeds weer motorproblemen optraden.

Bij ontvangst van een  schrijven dat meedeelt  dat de procedure tot  bestuurlijke handhaving is gestart, begint ook uw  termijn van 30 dagen  om een verweerschrift in  te dienen.

Kan een geldboete tegen een VVZRL?

Rechtskundige kroniek

Samen met mijn vader baat ik twee landbouwbedrijven uit. Zowel vader als ikzelf hebben een eigen BTW-nr., maar naar de Mestbank en ALV toe worden wij beschouwd als één landbouwer met één landbouwnummer.

Wanneer de pachter de opzeg voor eigen gebruik niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, moet u deze pachter voor het vredegerecht brengen, anders vervalt de gegeven opzeg!

Wat met een geërfde maar verpachte grond?

Rechtskundige kroniek

Samen met mijn broer heb ik een aantal percelen akkerland geërfd van onze overleden ouders. Tijdens het leven van mijn ouders hadden zij deze gronden verpacht aan een kinderloze landbouwer.

Aan de langstlevende echtgenoot werd op grond van de Wet op de erfregeling inzake landbouwbedrijven geen recht van overname toegekend, maar dit doet geen afbreuk aan het recht op preferentiële toewijzing aan de langstlevende echtgenoot.

Wie kan het landbouwbedrijf overnemen: de weduwnaar of de kinderen?

Rechtskundige kroniek

Kan ik gedwongen worden het landbouwbedrijf aan mijn stiefzoon over te laten? Ik zou immers liefst zelf het bedrijf verder uitbaten en het later overlaten aan onze gemeenschappelijke zoon. Wat staat mij te doen?

Iedere eigenaar kan zijn nabuur verplichten tot het afpalen van hun aan elkaar grenzende eigendommen.

Discussie over scheidingslijn met nieuwe buur

Rechtskundige kroniek

Sinds een aantal maanden heb ik een nieuwe buurman, met wie ik in een discussie over de scheidingslijn tussen onze eigendommen verwikkeld ben geraakt. Met de vorige buurman had ik nooit problemen, maar deze nieuwe buur beweert dat mijn afsluiting 1,7 meter op zijn eigendom staat. Hij wil dat ik de afsluiting verplaats tot op de scheidingslijn.

Een mede-erfgenaam kan geen verkoop van  onroerende goederen bevelen. De regel is immers de verdeling in natura van de nalatenschap.

Kan een erfgenaam zijn mede-erfgenamen dwingen tot verkoop?

Rechtskundige kroniek

Twee jaar geleden overleed ons moeder, nadat eerder ook al ons vader was gestorven. Nadat we eerst een paar keer via de notaris probeerden om de nalatenschap van onze ouders te verdelen, werd ik nu door mijn broer gedagvaard. In de dagvaarding lees ik dat mijn broer een notaris wil laten aanstellen om de gronden van onze ouders openbaar te verkopen.

Tot 1 januari 2018 kunnen gemeenten onder de huidige wetgeving blijven werken via het loket voor digitale bouwaanvragen.

Overgangsregeling Omgevingsvergunning verlengd

Actueel

Het nieuwe loket voor omgevingsvergunningen (OMV) werkt nog niet naar behoren.

Indien de pachtoverdracht voldoet aan de voorwaarden van de bevoorrechte pachtoverdracht kan bij een schade uit bovenmatige burenhinder enkel de nieuwe pachter worden aangesproken. Indien er sprake is van een gewone pachtoverdracht kan zowel de nieuwe als de oude pachter worden aangesproken.

Gevolgen van een pachtoverdracht op de aansprakelijkheid van de pachter

Actueel

Sinds een paar jaar heeft een collega-landbouwer op de percelen naast onze akker om onverklaarbare redenen bijzonder slechte opbrengsten. De landbouwer in kwestie wijt de slechte opbrengsten aan het feit dat wij ons perceel zouden overbemesten. Nu wil hij dat wij hem een schadevergoeding betalen, zo niet dreigt hij mij en mijn vader te dagvaarden voor de rechtbank.

DSC03103

En nog een keer over de reliëfwijziging…

Actueel

In Landbouwleven hadden we het al meermaals over de reliëfwijziging en de vraag of voor een reliëfwijziging een stedenbouwkundige vergunning moet worden afgeleverd.

Figuur 1. De aanduiding op deze kaart impliceert dat deze bossen beter beschermd kunnen worden,  en dat er een verstrengde procedure doorlopen moet worden om tot ontbossing over te gaan.

Bossen in agrarisch gebied worden nu strenger beschermd

Rechtskundige kroniek

Door bepaalde bossen buiten de groene bestemmingen aan te duiden als Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen wordt het moeilijker om die te kappen. Meer dan 12.000 ha zonevreemde bossen zou men op die manier beter willen beschermen. Tijdens het openbaar onderzoek, dat loopt van 16 mei 2017 t.e.m. 14 juli 2017, kan iedereen hierop opmerkingen formuleren.

Een opzeg van pacht kan niet gegeven worden bij gewone brief, fax of e-mail. De opzeg moet verplicht bij aangetekende brief of gerechtsdeurwaardersexploot worden betekend.

Vraag tot vrijgave gelijk aan opzeg van pacht?

Rechtskundige kroniek

Ik ben een zeventigjarige landbouwster die een bedrijf van ongeveer 20 ha uitbaat. Ik zette dit bedrijf verder na het overlijden van mijn man. Een deel van de gronden die ik bewerk, zijn eigendom maar een deel van de gronden wordt gewoon gepacht. Nu ontving ik van één van mijn eigenaren een schrijven met de vraag om de grond die ik van hen pacht, ter beschikking te stellen.

De pachter die gebruik heeft gemaakt van zijn recht van voorkoop mag gedurende vijf jaren het gekochte goed of de exploitatie ervan niet overdragen zonder voorafgaande machtiging door de Vrederechter, zo niet dreigt voor de voorkoper een zeer zware financiële sanctie.

Wat met de persoonlijke exploitatie na uitoefening van het recht van voorkoop?

Rechtskundige kroniek

Wij kochten een drietal jaar terug een hoeve met omliggende gronden nadat ons als pachters het voorkooprecht was aangeboden. Tot op heden hebben wij het volledige aangekochte onroerend goed zelf in gebruik. Echter zouden wij binnenkort willen verhuizen naar onze nieuwe bedrijfswoning bij onze tweede en belangrijkste bedrijfszetel.

DSC_5273

Klassieke manier van verkoop van vee overleeft juridische aanval

Rechtskundige kroniek

In een zeer recent vonnis van 27 januari 2017 heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, een boer tot betaling veroordeeld die op de klassieke manier rundvee had aangekocht van een veehandelaar.

Een milieuvergunning dient  geweigerd te worden indien de aangevraagde inrichting strijdig is met de planologische voorschriften.

Wat zijn de slaagkansen van een beroep tegen onze milieuvergunning?

Rechtskundige kroniek

Op onze varkenshouderij willen wij onze eigen mestverwerking gevoelig uitbreiden. Verschillende buren hebben bezwaar ingediend tegen onze nieuw gevraagde vergunning, maar de deputatie heeft ons toch vergund. Nu zijn bepaalde buren naar de Minister getrokken om onze vergunning in beroep aan te vechten.

Fotolia_40515377_Subscription_XL_1349946011

Fiscale barema’s 2015

Rechtskundige kroniek

Wie als landbouwer nog een papieren belastingaangifte ontving, weet dat het jaarlijkse moment is aangebroken om alle nodige gegevens en documenten te verzamelen om deze aangifte tijdig te kunnen indienen.

Meest recent

Meest recent